Deklaracja dostępności


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim.
Data publikacji strony internetowej: 2017-04-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre linki otwierają się w nowej karcie bez ostrzeżenia,
 • brak właściwej struktury nagłówków,
 • brak alternatywnych opisów dla elementów graficznych,
 • tytuły stron poiadają nieprawidłową konstrukcję,
 • na stronie brakuje wyszukiwarki lub mapy strony,
 • niektóre elementy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej, np. treści opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Włodzimierz Rudaś, zsckr.sokolow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 257872137. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne jest wejście główne z podjazdem zlokalizowane od strony frontowej (południe). Wewnątrz budynku dostępny jest korytarz oraz wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze (sekretariat, gabinety Dyrektorów, księgowość, Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu, dział gospodarczy, kadry, biblioteka, czytelnia, pracownie gastronomiczne).
 2. W budynku nie ma ułatwień, oznaczeń, udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 3. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
strona główna powrót