ZSCKR im. Wł. St. Reymonta dzisiaj

Szkoła, przygotowując do zawodu, wykorzystuje posiadaną bazę dydaktyczną. Uległa ona w ciągu ostatnich lat znaczącej rozbudowie i modernizacji. Było to spowodowane koniecznością dostosowania jej do szybko dokonującego się postępu w nauce i technice oraz wymaganiami, jakie stawia kształcenie zawodowe. Pracownie, klasopracownie i warsztaty szkolne są miejscem, gdzie uczniowie oprócz wiedzy i umiejętności teoretycznych nabywają i kształcą umiejętności praktyczne.

Od 2009 roku, kiedy organem prowadzącym naszą Szkołę został Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, młodzież kształci się w kierunkach ściśle związanych z gospodarką żywnościową. Kierunki kształcenia są dobierane zgodnie z potrzebami rynku pracy, zainteresowaniami młodych ludzi i tendencjami w edukacji. Obecnie młodzież kształci się w technikum w następujących kierunkach:

  • technik agrobiznesu
  • technik architektury krajobrazu
  • technik mechanizacji rolnictwa
  • technik rolnik
  • technik weterynarii
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik technologii żywności


oraz w Branżowej Szkole I Stopnia:

  • kucharz
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - specjalność przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mają do dyspozycji dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne, w których zainstalowano meble ze stali nierdzewnej i system okapów wyciągowych z wentylatorami. Znajdują się w nich liczne, profesjonalne maszyny i urządzenia takie jak: piece konwekcyjno-parowe, kutry, wilki, miesiarki, bemary oraz inne urządzenia stosowane w obróbce surowców spożywczych i technologii gastronomicznej. Na ich wyposażeniu jest również bogaty zestaw drobnego sprzętu stosowanego w tej branży. Młodzież odbywająca tam zajęcia może się nie tylko kształcić, ale również rozwijać i rozbudzać swoje kulinarne pasje. Pracownia obsługi konsumenta w gastronomii daje szansę kształcenie praktycznych umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Umożliwia to jej aranżacja, w skład której wchodzą typowe meble i urządzenia barowe. Liczne akcesoria i sprzęt barmański oraz nowoczesne urządzenia będące na wyposażeniu lokali gastronomicznych, pozwalają na kompletne praktyczne przygotowanie do zawodu.

Bazę dydaktyczną dla kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa tworzą: pracownia obróbki mechanicznej, pracownia obróbki ręcznej i pracownia maszyn i pojazdów rolniczych. W pracowni obróbki mechanicznej uczniowie mają możliwość opanowania umiejętności pracy na tokarce, frezarce, wiertarce kadłubowej czy innych podobnych urządzeniach. Naukę posługiwania się licznymi narzędziami oraz umiejętności manualne doskonalą w czasie zajęć w pracowni obróbki ręcznej. Znajdują się tam stanowiska pracy dla uczniów, obejmujące stoły montażowe z oprzyrządowaniem, stoły ślusarskie oraz liczne urządzenia, narzędzia i przyrządy. Pracownia pojazdów i maszyn rolniczych jest sukcesywnie rozwijana i doposażana. Obecnie znajdują się w niej między innymi trzy ciągniki rolnicze, urządzenia do diagnostyki, przekroje i atrapy maszyn, elementy różnych układów oraz modele silników.

 

Nauka w zawodzie technik architektury krajobrazu odbywa się w pracowni projektowania architektury krajobrazu, pracowni urządzania i pielęgnacji terenów zieleni oraz warsztatach szkolnych. Pracownie te wyposażone są w stanowiska komputerowe dla nauczyciela, projektory multimedialne, sprzęt mierniczy, stoły do projektowania, modele i makiety obiektów architektury krajobrazu.

W pracowni urządzania i pielęgnacji terenów zieleni znajdują się dodatkowo stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem do projektowania. Warsztaty szkolne posiadają na wyposażeniu podstawowy sprzęt geodezyjny oraz maszyny i sprzęt ogrodniczy.

Pracownia weterynarii posiada oprócz stanowiska komputerowego z projektorem multimedialnym również tablicę interaktywną. Uczniowie w czasie nauki korzystają z licznych pomocy dydaktycznych takich jak: mikroskopy, przyrządy do pomiaru czynników mikroklimatycznych w pomieszczeniach inwentarskich, sprzęt do inseminacji zwierząt, sprzęt diagnostyczny, narzędzia chirurgiczne, aparat ultrasonograficzny, wirówka laboratoryjna, cieplarka, sprzęt do badania fizyko-chemicznego moczu i innych.

Kształcenie w zawodzie technik rolnik odbywa się w pracowni produkcji rolniczej, warsztatach szkolnych oraz gospodarstwach rolnych. Pracownia produkcji rolnej wyposażona jest w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z projektorem multimedialnym, pakietem programów biurowych oraz oprogramowaniem do układania dawek pokarmowych. Wśród pomocy dydaktycznych znajdują się profile glebowe, liczne kolekcje próbek i okazów, przyrządy pomiarowe klimatycznych i glebowych czynników siedliska, modele narzędzi i maszyn oraz inne.

Warsztaty szkolne wyposażone są w maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Wszystkie pracownie mają dostęp do internetu.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest również w licznych przedsiębiorstwach sektora rolniczego, nowoczesnych gospodarstwach rolnych, placówkach gastronomicznych, przychodniach weterynaryjnych i zakładach produkcyjnych. W tym zakresie szkoła na stałe współpracuje z firmami „SOKOŁÓW” S.A., Rolmech Sp. z o.o. w Węgrowie oraz „Korurs” w Sokołowie Podlaskim.

Obecnie trwa proces tworzenia gospodarstwa szkolnego, wyposażonego w nowoczesny sprzęt rolniczy i budynki inwentarskie oraz inne, służące do przechowywania płodów rolnych, materiałów i sprzętu technicznego związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Niewątpliwymi atutami szkoły, oprócz  bogato wyposażonych szkolnych pracowni dydaktycznych, jest możliwość uzyskania wykształcenia uprawniającego do korzystania z funduszy unijnych, bezpłatne podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, nieodpłatna możliwość uzyskania prawa jazdy, atrakcyjne praktyki zawodowe, organizacja wycieczek z wykorzystaniem szkolnego autokaru oraz możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień na licznych kursach.

W szkole realizowane są projekty edukacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie uczniowie uczestniczą w projekcie „Przedsiębiorczy absolwent w nowoczesnym rolnictwie. Program rozwojowy dla Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim”. Dla osób pełnoletnich prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dużą popularnością cieszy się kurs w zawodzie rolnik - kwalifikacja R.3 - prowadzenie produkcji rolniczej.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami związanymi z branżą rolniczą. Fachową wiedzę praktyczną uczniowie uzupełniają i pogłębiają na licznych szkoleniach, konferencjach, wykładach i warsztatach prowadzonych przez te podmioty. Niezwykle cenne są dla młodzieży wyjazdy na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołę Wyższą w Siedlcach, do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Istotne znaczenie ma też współpraca z oddziałami terenowymi Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Rynku Rolnego czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, umożliwia bogata oferta różnorodnych form doskonalenia Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Uczniowie, pod opieką nauczycieli, uczestniczą w licznych imprezach organizowanych przez instytucje o zasięgu zarówno lokalnym jak i krajowym. Nasze  stoisko z produktami kulinarnymi  zawsze chętnie odwiedzane jest przez zwiedzających gości.

Celem nadrzędnym szkoły są wszechstronne działania na rzecz kształcenia dobrze przygotowanych do zawodu absolwentów. Bardzo ważnym ogniwem w tym procesie jest troska o wysoką jakość nauczania. Zapewnione jest to dzięki stworzeniu dobrych warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiedniemu doborowi programów nauczania oraz kwalifikacjom kadry pedagogicznej. Na uwagę zasługują osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w ostatnich latach.

W r. szk. 2012/2013 uczniowie klas I i III technikum architektury krajobrazu zajęli II i III miejsce w konkursie „Ekologiczne gospodarstwo” organizowanym przez Fundację Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie, I miejsce zajęły uczennice klasy III technik żywienia i gospodarstwa domowego Lidia Księżopolska i Elwira Zębrowska w II Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Kulinarnym „Smak Wsi” zorganizowanym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, Krzysztof Prus uczeń klasy III technik weterynarii uczestniczył w etapie centralnym V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, nasi uczniowie zajęli I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Wspomnienie z regionu - wizualizacja w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”

Kolejny rok szkolny – 2013/2014 przyniósł VII miejsce Karola Kobylińskiego w I Ogólnopolskim Konkursie Młody Mechanik na Medal, rozegranego podczas odbywającej się wystawy AGRO SHOW w Bednarach k/Poznania, Daniel Wiśniewski i Karol Kobyliński osiągnęli finał XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Nawojowej, a Elżbieta Bujalska i Paulina Paprocka zajęły II miejsce w III Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie Kulinarnym „Smak Wsi”  w Karolewie, a Mateusz Gajek został finalistą II Ogólnopolskiego Konkursu Młody Mechanik na Medal, rozegranego podczas odbywającej się wystawy AGRO SHOW w Bednarach k/Poznania. Rok później w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych finalistą i laureatem – jako zdobywca III miejsca w bloku produkcja zwierzęca, został Daniel Suchodolski.

 

strona główna powrót